3/5/2016

Unde Caut Numărul AWB?

Decizii UI to­tal nein­spi­rate la FanCourier. Nu am mai in­trat pe situl lor de cel puțin 1 an, dar azi am avut nevoie să caut un AWB. Situl arată groaznic - in­con­sis­tență UI, fon­turi aiurea alese, gra­di­ente, com­bi­nații de cu­lori aiu­ri­toare.

În plus, în ecranul prin­ci­pal nu am reușit să vad caseta de căutare AWB, care este prob­a­bil printre cele mai im­por­tante mod­ule sit­u­lui unei firme de curi­erat. Ce am văzut până acum, curi­eri națion­ali sau de afară, aveau caseta căutare la în­demână și nu aglom­erau atenția uti­liza­toru­lui cu de­talii in­utile (nu știu de ce ar tre­bui să am la în­demână, în ecranul prin­ci­pal, ex­ten­si­ile e-com­merce).

unde-caut-awbunde-caut-awb

Cam asta văd eu pe desk­top când în­carc situl FanCourier.

Nevoia m-a împins să folos­esc mausul și unde în partea de jos, într-o casetă roșie cu se­lec­tori tot roșii, am găsit funcția mult cău­tată.

unde-caut-awb-fancourierunde-caut-awb-fan­courier

Din re­spect pen­tru clienți, puneți caseta de căutare în spațiul viz­ibil…

curierat servicii
20/4/2016

Unii Numesc Asta Tracking

Astăzi am pregătit ur­mărirea co­letelor, prin in­ter­mediul GLS.

Și pen­tru a nu pierde mult timp, vom da cu­vân­tul GLS România: Dacă ur­măriţi un co­let, in­formaţiile oferite in­clud de­talii de­spre sta­tusul de livrare si de­spre cea mai re­centă acţiune efec­tu­ată.”

gls-trackinggls-track­ing

Eu, ca și client, sunt ne­s­pus de încân­tat când cu­ri­oz­i­tatea-mi este sat­is­fă­cută de vorbe pline de înțe­les, cum sunt sta­tus-urile GLS Transmitere de date” (ora 22:49) re­spec­tiv Date trans­mise” (ora 12:09M).

Dincolo de fap­tul că cele două mesaje nu au niciun sens pen­tru oricine nu este an­ga­jat al GLS, mai bat și log­ica - trans­miterea datelor are loc după ce datele au fost trans­mise. Pentru ca plăcinta să fie cum tre­buie, lo­cația (sic!) GLS este ușor de iden­ti­fi­cat de orice su­flet, cu condiția ca să fie an­ga­jat GLS, că al­t­fel co­le­tul este prin RO0055.

Dragă GLS, acesta nu este un sis­tem de track­ing, ci o miz­erie.

curierat servicii
20/2/2016

O Flegmă de la SPIT

Pentru cine nu știe, S.P.I.T. este acron­imul pen­tru Serviciul Public de Impozite și taxe din Constanța.

După ce s-au ag­i­tat ca Fanta la sfărși­tul lui 2015 și au asig­u­rat con­tribua­bilii în presa lo­cală loială PSD-ului de nemărirea im­pozitelor, hopa, iată și plicul.

În me­die, im­poz­i­tul pe locuință a cres­cut cu 40% față de 2015, pe baza in­tro­duc­erii im­poz­i­t­u­lui pe terenul de sub locuință (inclusiv în cazul aparta­mentelor la bloc), creșterea im­poz­i­t­u­lui pro­priu zis cât și al taxei de habi­tat, da­torată fap­tu­lui că respir zil­nic în aerul plin de praf din Constanța.

Desigur, pri­marul so­cial­ist Făgădău nu uită să copieze mod­elul Mazăre și să um­fle plicul cu o scrisoare lac­rimo­genă, un eseu de­spre re­al­izările aces­tuia și mar­ile proiecte de vi­itor. La fel de sigur, hâr­tia re­spec­tivă a ajuns necitită la gunoi, pen­tru a fi re­ci­clată de MM Recycling, firma soră a Polaris - ăia care șpăguiau amer­i­cani prin Miami.

constanța fiscalitate